Angussdüse mit Radius 40 - 0,5° / 1,0° / 1,5°

Angussdüse mit Radius 40  - 0,5° / 1,0° / 1,5°
Werkstoff 1.2826  / 580 HV