Angussdüse mit Radius 15,5 - 0,5° / 1,0° / 1,5°

Angussdüse mit Radius 15,5
Werkstoff 1.2826  580 HV